Chuyển tới nội dung

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Các điều khoản và điều kiện nêu dưới đây áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web tiếng Việt Nam này (như được định nghĩa bên dưới). Xin vui lòng đọc chúng.
  2. Trừ khi có quy định khác hoặc ngữ cảnh yêu cầu, các tham chiếu đến “Tập đoàn Asahi” hoặc “Tập đoàn” là đến Asahi Group Holdings, Ltd. và các công ty con hợp nhất cũng như các công ty con và công ty liên kết chưa hợp nhất được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu nói chung .
  3. Trừ khi có quy định khác hoặc ngữ cảnh yêu cầu, thuật ngữ “tài chính” trước một năm có nghĩa là khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm được đề cập.
  4. Bằng cách nhấp vào và truy cập http://www.asahigroup-holdings.com/ (và bất kỳ URL thay thế nào của bất kỳ trang web nào như vậy) (“trang web” này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc các điều khoản và điều kiện này, rằng bạn hiểu chúng và rằng bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không sẵn sàng bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, bạn không nên truy cập hoặc truy cập www.asahigroup-holdings.com/.
  5. Không có thông tin nào trong các trang này được coi là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ cổ phiếu của Tập đoàn Asahi.

LUẬT CHI PHỐI

Thỏa thuận giữa Tập đoàn Asahi và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng và truy cập trình duyệt trang web này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp.